پایان نامه تحلیل حقوقی قواعد داوری سازمان جهانی مالکیت فکری

قواعد داوری سازمان جهانی مالکیت فکری. داوری در دعاوی داخلی و بین المللی به عنوان روشی پیشرفته، سریع و آسان در حل و فصل دعاوی شناخته شده است و قواعد متحد الشکلی نیز در مورد آن وضع گردیده است. مرکز داوری و میانجیگری وایپو (سازمان جهانی مالکیت فکری)، یکی از مراجع مهم و جهانی داوری بین المللی است. مرکز داوری و میانجیگری وایپو ارائه دهنده خدمات حل و فصل اختلافات بین المللی بطور مستقل و بی طرف است، که شامل قواعد میانجیگری ، قواعد داوری ، قواعد داوری سریع ، قواعد تصمیم کارشناسی میباشد.

از آن جایی که مرکز داوری و میانجیگری وایپو دارای مزیت در حل و فصل اختلافات مالکیت فکری بالاخص در حوزه داوری است، این پایان نامه به به بررسی قواعد داوری وایپو پرداخته است و به عنوان نتیجه اجمالاً باید گفت مرکز داوری مذکور معتبرترین و بهترین مرجع برای داوری در حوزه مالکیت فکری است و قواعد داوری آن دارای استانداردهای بسیار بالایی است.
کلمات کلیدی:
داوری، حقوق مالکیت فکری، مرکز داوری و میانجیگری وایپو، داوری تجاری بین المللی

فهرست مطالب

الف. مقدمه ۱
ب. بیان مساله ۱
پ. پیشینه و ادبیات تحقیق ۳
ت. سوالات تحقیق ۴
ث. فرضیات تحقیق ۴
ج. اهداف تحقیق ۵
چ. روش تحقیق ۵

فصل اول ۶

کلیات تحقیق ۶
مبحث اول: تاریخچه سازمان جهانی مالکیت فکری ۷
مبحث دوم: مفاهیم مقدماتی ۸
گفتار اول: مفهوم حقوق مالکیت فکری ۸
گفتار دوم: مفهوم؛ ارکان و نظامهای داوری ۲۱
مبحث سوم: نظام حقوقی حاکم بر معاهدات بین المللی سازمان جهانی مالکیت فکری ۲۷
گفتار اول: معاهدات بین المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری ۲۸
گفتار دوم: کنوانسیون های بین المللی در زمینه حقوق مؤلف ۲۹

فصل دوم ۳۲

حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری ۳۲
با تأکید بر مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری ۳۲
مبحث اول: اختلاف و دعوی حقوقی ۳۳
گفتار اول: مفهوم اختلاف و دعوی ۳۴
مبحث دوم: روش های حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری ۳۶
گفتار اول: حل و فصل قضایی اختلافات ۳۶
گفتار دوم: حل و فصل غیرقضایی اختلافات ۴۱
مبحث سوم: حل و فصل اختلافات از طریق داوری ۴۳
گفتار اول: تعیین قانون حاکم به وسیله طرفین ۴۴
گفتار دوم: شناسایی و اجرای رای داوری ۴۶
گفتار سوم: سازمان های بین المللی داوری مالکیت فکری ۴۹

فصل سوم ۵۶

فرآیند داوری سازمان جهانی مالکیت فکری ۵۶
و تحلیل حقوقی آراء در WIPO 56
مبحث اول: فرآیند داوری سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO 58
گفتار اول: داوري سريع ۵۹
گفتار دوم: داوري آنسيترال ۶۱
مبحث دوم: تحلیل حقوقی آراء در وایپو ۶۴
گفتار اول: طرفين اختلاف ۶۵
گفتار دوم: ضمانت اجراء در مركز داوري و ميانجيگري سازمان جهاني مالكيت فكري ۶۶

فصل چهارم ۶۷

اصول حقوقی حاکم بر داوری سازمان جهانی مالکیت فکری ۶۷
مبحث اول: اصل محرمانه و سری بودن در مقرارت داروی ۶۹
مبحث دوم: اصل سرعت در مقرارت داروی WIPO 71
گفتار اول: علل تأخیر رسیدگی در داوری ها ۷۲
گفتار دوم: سرعت بالا در مقرارت داوری WIPO 73
مبحث سوم: اصل نهادی یا موسسهای بودن مقررات داوری WIPO 77
مبحث چهارم: اصل قطعی بودن آرای صادره ۸۱
مبحث پنجم: اصل سهولت دسترسی به دستور موقت و اقدامات امنیتی ۸۱
مبحث ششم: اصل اینترنتی شدن دادرسی ۸۴

نتیجه گیری ۸۵

پیشنهادات ۸۷
فهرست منابع ۸۹

 

الف. مقدمه:

تجارت اعم از داخلی یا بین المللی بر اصل سرعت استوار است، لذا حل و فصل دعاوی آن نیز ترجیح داده می شود با سرعت خاتمه یابد. از این رو طرح اختلاف در محاکم داخلی و طی کردن تشریفات دادرسی در مراحل بدوی، تجدیدنظر و فرجام، مدت زمان طولانی را به خود اختصاص می دهد؛ فلذا روش های جایگزین مانند داوری، پیچیدگی های قضایی را به همراه نخواهد داشت. به این جهت است که امروزه روش داوری در دعاوی تجاری بین المللی و حتی داخلی پیشرفته ترین، سریع ترین و آسان ترین روش حل و فصل دعاوی، در مقایسه با رسیدگی های قضایی داخلی، شناخته شده است و قواعد دادرسی متحدالشکل برای آن وضع ردیده است و مراجع یا نهادهای داوری بین المللی متعددی برای این امر تشکیل شده است؛ مزیت های روش داوری باعث شده است که اختلافات حقوق مالکیت فکری ازین طریق حل و فصل شود.

برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری که مرزسیاسی و جغرافیایی نمی¬شناسد، داوری بهترین شیوه شناخته شده می باشد. از این رو مرکز داوری و میانجیگری سازمان جهانی مالکیت فکری تشکیلاتی را برای حل وفصل این نوع اختلافات فراهم نموده است.

ب. بیان مساله

حقوق مالکیت فکری حق مالکیت بر تمامی آثار خلق شده ی ذهنی است و در ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد مورد تایید و تاکید واقع شده است و کشورهای عضو باید حقوق مادی و معنوی مصنفان و مخترعان را که به تولید آثار علمی، ادبی یا هنری می پردازند به رسمیت بشناسد. ایده های انسان تبدیل به شعر، موسیقی، نقاشی، عکس، مجسمه، گونه های جدید گیاهی، انواع داروها و محصولات آرایشی بهداشتی، علائم تجاری، مدل های جدید اتومبیل، انواع طرحهای لباس و پارچه وغیره می شود . در واقع انسان با فکر و خلاقیت خود انواع آثار ادبی، هنری، علمی و صنعتی را بوجود می آورد.اگر از امنیت لازم در به سرانجام رسدن ایده اش برخوردار باشد.

علم حقوق در گذشته صرفاً به بررسی اموال مادی و قابل لمس می پرداخت و اموال غیر مادی یا فکری در آن جایی نداشت و نسبت به حمایت از این قبیل اموال شک و تردید وجود داشت، اما از آنجا که امروزه کار فکری بسیار هزینه بر ولی تکثیر نتایج حاصل از آن بدلیل افزایش وسایل تکثیر و تولید، کم هزینه و راحت گردیده، حمایت از پدیدآورندگان آثار فکری بسیار مهم به نظر می رسد . نتیجه این فعالیتها، شکل گیری نظام مالکیت فکری است که حقوقی مادی و معنوی را برای پدید آورندگان آثار فکری به وجود آورده و محفوظ داشته است.

در ادامه می خوانیم

از طرف دیگر دراین دوران نمی توان اطلاعات را حبس و حفظ کرد و با توجه به پیشرفت و تنوع روز افزون وسایل ارتباطی و انواع وسایل پیشرفته چاپ و تکثیر، سرمایه های فکری در معرض خطرهای بزرگی قرار گرفته اند به طوریکه در یک لحظه می توان محصول عمری تلاش فکری افراد را جابجا کرد یا هزاران جلد کتاب بی نظیر را در لوحی فشرده انتقال داد و این به خوبی اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری را نشان می دهد. نکته ی مهم و مساله ی اصلی این است که چگونه می توان در کوتاه ترین زمان از مالکان فکری حمایت کرد و و در مورد ماحصل دانش و هنرشان احیای حق نمود؟ مسلما روش های جایگزین مانند داوری پیچیدگی های قضایی در این مورد کارآیی ندارند.

به این جهت است که امروزه روش داوری در دعاوی تجاری بین المللی و حتی داخلی پیشرفته ترین، سریع ترین و آسان ترین روش حل و فصل دعاوی، در مقایسه با رسیدگی های قضایی داخلی، شناخته شده است و قواعد متحدالشکل برای آن وضع گردیده است و مراجع یا نهادهای داوری بین المللی متعددی برای این امر تشکیل شده است. سازمان جهانی مالکیت فکری یکی از این مراجع است که در این پژوهش مراتب قانونی قواعد داوری در این سازمان مورد تجزیه و تحلیل قرار می¬گیرد.

ج. اهداف تحقیق

۱. بررسی اختلافات در حقوق مالکیت فکری
۲. تبیین داوری بین المللی درحل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری
۳. شناخت مزایای روش داوری نسبت به دادرسی در حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری

اضافه‌کردن به سبدخرید
اضافه‌کردن به سبدخرید

نظری بدهید